Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Rozbor osobnosti

Jak tedy samotný numerologický rozbor osobnosti ze jména vypadá? Nejprve se převede jméno a příjmení na číslice.

Převodní tabulka písmen na čísla

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
123456789

Ze jména poté můžeme získat následující čísla:

jmenné nebo též výrazové nebo vibrační číslo – získáme ho součtem všech písmen jména a příjmení a vyjadřuje vnější charakter osobnosti, tedy to, jak se osoba projevuje navenek, charakter, silné a slabé stránky člověka (pro zjištění významu jmenného čísla můžete použít v tomto článku obecnou charakteristiku čísel, viz. rozbor data narození – význam jednotlivých čísel – obecná charakteristika čísla);

klíčovou iniciálu – což je číselná hodnota počátečního písmene jména nebo přezdívky vyslovovaného/vyslovované nejčastěji – charakterizuje intimní rys člověka (pro zjištění významu klíčové iniciály můžete rovněž použít obecnou charakteristiku čísel v kapitole „rozbor data narození“);

duševní nebo též intimní číslo – vznikne součtem všech samohlásek tvaru jména v 5. pádě a příjmení a vyjadřuje směřování člověka a jeho touhy a ideály.

Intimní číslo (číslo duše)

 • 1 - Potřebuje obdiv a úspěch. Chce být šéfem. Schopnost osoby realizovat velké plány, při realizaci plánů se ale nezaměřuje na detaily. Nesnese průměrnost. Má potřebu být nezávislá a prosadit se.

 • 2 - Laskavost, něžnost a soucit. Potřeba komunikovat s ostatními a schopnost chápat ostatní a vcítit se do nich. Má velkou potřebu lásky, přátelství, touží po splynutí a manželství. Nedostatek ctižádosti.

 • 3 - Extrovert mající rád společnost. Potřeba projevit se, radost ze života, nezávislost, zalíbení v pohodlí, potřeba vykonávat činnosti, které podporují představivost.

 • 4 - Potřeba řádu, pořádku a stability. Vyžaduje od sebe i okolí přesnost a odpovědnost. Má ráda tradice a je konzervativní.

 • 5 - Potřeba změn, svobody, různorodosti aktivit a činností, vyhýbání se všednosti a rutinně, touha po cestování, houževnatost.

 • 6 - Snaha po harmonii a souladu, vyhýbání se konfliktům, důležitost rodinného zázemí a pohody, odpovědnost, láska k umění nebo umělecké sklony.

 • 7 - Důraz na vnitřní život, meditace, osamění, hledání příčiny věcí, zájem o existenční otázky, citová zdrženlivost, touha po bohatém vnitřním životě.

 • 8 - Snaha po úspěchu, moci a bohatství. Předpoklady k úspěchu a schopnost přesvědčit druhé pro uskutečnění svých cílů. Potřeba věnovat se plodné a pokud možno neobvyklé činnosti.

 • 9 - Touha po dobrodružství, vědění a uskutečnění svých ideálů, potřeba být užitečná.

 • 11 - Potřeba realizovat výjimečné a originální plány.

 • 22 - Touha dokázat něco celosvětového významu.

Číslo realizace

číslo realizace – jde o součet všech souhlásek jména a příjmení a prozrazuje, jaké má člověk předpoklady k seberealizaci, jak je schopný jednat, jaké má ambice a postoje v pracovním světě.

 • 1 – vést, řídit, uplatnit se
 • 2 – spojovat, sjednocovat, spolupráce, solidarita, smysl pro týmovou práci
 • 3 – projevování a vyjadřování se, úspěch v práci pokud je práce zaměřená na spolupráci s ostatními
 • 4 – pracování, budování, úspěch spíše pomalý vázaný na vytrvalou práci a úsilí
 • 5 – změna, svoboda, život v pohybu
 • 6 – odpovědnost, úspěch v oblasti umění, a pracech vázaných na zákazníky a veřejnost, je pro ni důležitý názor ostatních
 • 7 – hledání příčiny věcí, dobrá představivost – díky ní možnost uspět v nezávislých a neobvyklých oborech
 • 8 – možné potíže s rovnováhou v hmotné oblasti, zájem o materiální stránku života, energie, upřímnost, autorita
 • 9 – seberealizace formou služby ostatním, potřeba být užitečná, vynalézavost, ideály
 • 11 – inspirace, aktivita, ctižádost, schopnost uspět v netradičních činnostech
 • 22 – práce, velké tvůrčí schopnosti, realizace ctižádostivých plánů

Činné/aktivní číslo

činné nebo také aktivní číslo, které zjistíme součtem hodnot písmen křestního jména, vyjadřuje podstatu člověka, tedy to, jaký je člověk uvnitř.

 • 1 – nervové napětí, vynalézavost
 • 2 – jemnost, laskavost, citlivost
 • 3 – přizpůsobivost, šikovnost
 • 4 – chuť pracovat a podávat výkony, organizační schopnosti
 • 5 – ochota ke změnám, zvídavost, bystrost
 • 6 – soulad, rovnováha, něha
 • 7 – intuice, zájem o tajemství, pohled dovnitř sebe sama
 • 8 – umírněnost, energie
 • 9 – oddanost, citlivost
 • 11 – napětí, síla
 • 22 – ctižádostivé ideály, inspirace

Dědičné číslo

dědičné číslo – vyjádřené součtem hodnot všech písmen příjmení – pojednává o přínosu předků pro fyzickou, duševní i duchovní stránku člověka. Názvy jednotlivých čísel popsaných výše se v různých zdrojích liší. Nebuďte proto překvapeni pokud pro číslo, ke kterému dojdete stejným výpočtem, naleznete v některé numerologické literatuře jiný název.

 • 1 – sebedůvěra
 • 2 – rovnováha
 • 3 – bystrost, chápavost, vnímavost
 • 4 – organizační schopnosti
 • 5 – nadšení
 • 6 – porozumění
 • 7 – rozvaha
 • 8 – vůle
 • 9 – loajálnost
 • 11 – síla
 • 22 – inspirace

Mimo výpočtu těchto čísel a zjištění jejich významu se vypracovává i numerologická mřížka jména. Tam se zanesou všechna čísla odpovídající všem písmenům ve jméně a příjmení. V mřížce se sleduje četnost výskytu čísel, chybějící čísla a jiné souvislosti.

Další pohled na jméno sleduje, kolik písmen jména je obsaženo v mentální, fyzické, emocionální a intuitivní rovině. Každé písmeno je totiž nositelem buď kvality mentální, fyzické, emocionální nebo intuitivní.

Písmena a jejich výrazové roviny

Mentální rovinaFyzická rovinaEmocionální rovinaIntuitivní rovina
A, G, H, L, PD, E, M, N, WB, I, J, R, S, T, X, ZC, F, K, O, Q, U, V, Y

Mentální rovina dává člověku schopnost poznávat a tvořit, pochopit druhého a schopnost analyzovat situace. Fyzická rovina ovlivňuje praktičnost a schopnost realizovat konkrétní plány. Emocionální rovina ovlivňuje uměleckou a estetickou tvořivost, vypovídá o schopnosti člověka vyjadřovat city a prožívat emoce či o tendenci jednat emotivně.

Intuitivní rovina umožňuje rozlišovat rozum a city a dává schopnost vnímat svět intuitivně. Podle počtu písmen jména a příjmení zastoupených v jednotlivých úrovních zjišťujeme, zda jsou u příslušného člověka jednotlivé roviny zastoupeny rovnoměrně, nebo zda některá převládá.

Příklad celkové analýzy osoby ze jména

JanaNovotná
11515646251

Jmenné/výrazové/vibrační číslo = 1

Součet všech čísel jména a příjmení.

1 + 1 + 5 + 1 + 5 + 6 + 4 + 6 + 2 + 5 + 1 = 37 = 3 + 7 = 10 = 1 + 0 = 1

Význam (výrazové číslo 1) – jde o osobu ctižádostivou, sebejistou, mající dostatek vůle. Je to osoba, která je ve dvojici dominantní, je hrdá, vášnivá, udržuje si odstup, je výkonná na vedoucím místě, špatně snáší nadvládu a omezování. Může být sobecká a svéhlavá. Má sklony k onemocnění krevního oběhu, srdce a očí.

Klíčová iniciála J = 1

Jde o nezávislého, přímočarého, tvrdohlavého člověka, který si nerad nechá diktovat od ostatních. Má originální myšlení a vůdcovské schopnosti. Může být ctižádostivá a povýšená.

Duševní/intimní číslo = 2

Součet samohlásek jména v 5. pádě a příjmení – vyjadřuje vnitřní a skryté ideály a touhy.

JanoNovotná
16661

1 + 6 + 6 + 6 + 1 = 20 = 2 + 0 = 2

Velký význam klade na lásku, přátelství a city. Má touhu po sdílení a spojení, skrývá laskavost a něhu a má potřebu žití v manželském vztahu.

Číslo realizace = 4

Součet všech souhlásek jména a příjmení – vyjadřuje charakter osoby.

JanaNovotná
155425

1 + 5 + 5 + 4 + 2 + 5 = 22

Toto číslo se dále nesčítá, jde o mistrovské číslo, má speciální význam.

Jde o osobu, která má velký potenciál, co se týče profesního a společenského úspěchu, je velmi tvořivá a ctižádostivá.

Činné/aktivní číslo = 8

Součet hodnoty všech písmen jména – vyjadřuje to, jaký je člověk uvnitř, jaké je jeho podstata.

Jana
1151

1 + 1 + 5 + 1 = 8

Jde o osobu energickou, aktivní, tvrdohlavou, impulzivní svéhlavou a umíněnou.

Dědičné číslo = 11

Součet číselných hodnot všech písmen příjmení = přínos předků pro duchovní, duševní a fyzickou oblast člověka.

Novotná
5646251

5 + 6 + 4 + 6 + 2 + 5 + 1 = 29 = 2 + 9 = 11

Toto číslo se dále nezkracuje, jde o mistrovské číslo.

Toto číslo je nositelem napětí a síly, energie, dobré představivosti a netrpělivosti.

Numerologická mřížka jména

JanaNovotná
11515646251

Numerologická mřížka

Převládá číslo 1 = silná vůle, sebejistota; převládá č. 5 = záliba v cestování a změnách; chybí číslo 3: nedostatek jemnosti, uzavřenost, nepřizpůsobivost; chybí č. 7 – nesnadné dorozumění, chybí práce na sobě; chybí č. 8 = malý zájem o každodenní záležitosti, nestálost v materiálních věcech, pozor na ztráty a vyrovnanost; chybí č. 9 = egoismus, trápení, překážky a sobectví.

Výrazové roviny písmen

Jana Novotná

Mentální rovinaFyzická rovinaEmocionální rovinaIntuitivní rovina
A, A, AN, N, NJ, TO, V, O

Zde můžeme vidět, že mentální, fyzická a intuitivní rovina jsou vyrovnané, trochu oslabená je rovina emocionální.

Použitá literatura

 • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
 • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
 • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
 • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
 • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
 • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
 • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
 • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie