Numerologie

Jak využít znalost čísel

Numerologie

Rozbor data narození (numerologická mřízka)

Jeden z výchozích údajů pro numerologický rozbor je datum narození. Datum narození se rozepíše do tzv. numerologické mřížky (čtverec rozdělený do devíti polí, který slouží k uspořádání čísel a přehlednému čtení souvislostí mezi nimi).

Čísla do mřížky se vyplňují následovně. V mřížce uvádím i základní význam jednotlivých čísel.

Dejme si konkrétní příklad. Datum narození 14. 7. 1968 zapíšeme do numerologické mřízky následovně:

Numerologická mřížka

Při analyzování osoby z její numerologické mřížky sledujeme význam čísel obsažených v mřížce (význam jednotlivých čísel je popsán níže), četnost výskytu jednotlivých čísel, zda jsou některá čísla od ostatních izolávana, zda některá čísla chybí a zda se vyskytují tzv. číselné roviny.

Číselná rovina nastane, když jsou v mřížce vedle sebe tři různé číslice v jednom řádku, sloupci nebo úhlopříčce, nebo naopak se vedle sebe vyskytnou tři prázdná pole – v řádku, sloupci nebo úhlopříčce. Pak se jedná buď o plnou nebo prázdnou číselnou rovinu. Každá číselná rovina má speciální význam a může dodat osobě speciální schopnosti, potenciál nebo naopak výzvy.

Plné roviny

Numerologická mřížka Rovina empatieNumerologická mřížka Rovina vášněNumerologická mřížka Rovina dovednosti
Numerologická mřížka Rovina myšleníNumerologická mřížka Rovina vytrvalostiNumerologická mřížka Rovina energie
Numerologická mřížka Rovina pochopeníNumerologická mřížka Rovina odhodlání

Prázdné roviny

Numerologická mřížka Rovina SaturnuNumerologická mřížka Rovina senzitivityNumerologická mřížka Rovina vize
Numerologická mřížka Rovina inspiraceNumerologická mřížka Rovina oddanosti věciNumerologická mřížka Rovina postřehu
Numerologická mřížka Rovina rozvoje

Pokud je nějaké číslo od ostatních čísel izolováno (tj. bezprostředně vedle něj se v mřížce nevyskytuje žádné další číslo) znamená to, že potenciál tohoto čísla je sice přítomen, ale jeho nositele bude stát hodně úsilí, aby jej dokázal využít.

Z data narození lze také zjistit, jaká hladina – zda emocionální, duchovní nebo tělesná – u člověka převládá. Určíme to podle četnosti výskytu čísel v jednotlivých řádcích numerologické mřížky. Spodní řádek tvořený čísly 1, 4, 7 představuje tělesnou úroveň, prostřední řádek tvořený čísly 2, 5, 8 vyjadřuje emocionální úroveň a vrchní řádek z čísel 3, 6, 9 tvoří úroveň duchovní.

Jednotlivé úrovně obsažené v numerologické mřížce.

Duchovní úroveň369
Emocionální úroveň258
Tělesná úroveň147

Vezměme si jako příklad osobu narozenou 31. 5. 1982.

Numerologická mřížka bude v tomto případě vypadat následovně.

Numerologická mřížka

Jak můžeme vidět v numerologické mřížce, u této osoby převažují čísla v rovině emocionální (3 čísla), vyrovnané je pak zastoupení čísel v rovině tělesné a duchovní (v obou rovinách po 2 číslech).

U této osoby je tedy nejsilněji vyvinutá emocionální stránka osobnosti. Na tomto příkladě se můžeme vrátit i k číselným rovinám, neboť mřížka tohoto člověka obsahuje hned tři číselné roviny. Rovinu myšlení (1, 2, 3), rovinu odhodlání (1, 5, 9) a rovinu vášně (2, 5, 8).

Díky rovině myšlení má tento člověk výborné předpoklady pro studium – má mentální schopnosti a velmi dobrou schopnost koncentrace. Díky tomu se někdy ponoří natolik do studia nebo zájmu, který vyžaduje soustředění, že vůbec nevnímá, co se děje v jeho okolí. Tato osoba může mít tendence „myšlenkově vypínat“.

Rovina odhodlání této osobě dává podnikavost, aktivitu a houževnatost. Pokud si tento člověk stanoví nějaký cíl, nic ho nezastaví, aby cíle dosáhl.

Rovina vášně způsobuje, že mysl tohoto člověka ovlivňuje cit a emoce. Daný člověk je ovlivňován touhou, vše dělá se zápalem, chce dosáhnout toho, co si vytyčil. Bývá zmítán vášněmi a někdy může být díky tomu pro okolí nesnesitelný.

Speciální význam v numerologii mají čísla 11, 22 a 33. Jedná se o takzvaná mistrovská čísla. Jsou to čísla, která mají svůj speciální význam a poslání. Díky zdvojení jednoho stejného čísla mají silné energetické pole a vyzařování. Pokud se vyskytuji v nějakém křížovém součtu (= součet před finálním sečtením do podoby jednoho čísla), nechávají se v této podobě a dále se již nesčítají.

Objeví-li se v datu narození nula, zesiluje účinky a potenciál čísla, vedle kterého stojí. Pokud se nachází vedle jedničky (10. den v měsíci nebo 10. měsíc), zesiluje originalitu a nezávislost jedničky. Stojí-li vedle dvojky (20. den v měsíci), zvyšuje vlastnosti dvojky, tedy citlivost, intuici a hojivou moc, ale zároveň zvyšuje potřebu harmonie, míru a spolupráce. Nula vedle trojky (30. den v měsíci) posiluje mentální schopnosti. Osoba narozená 30. bude disponovat pronikavou inteligencí.

Velký význam mají i čísla, která v mřížce chybí. Ukazují totiž na výzvy, kterým člověk bude čelit, a na lekce, které by se měl naučit zvládnout.

Na ukázku zmíním význam některých chybějících čísel. Chybí-li v mřížce trojka, osoba má problém s chápáním abstraktních pojmů a prostorovou orientací. Pokud se potřebuje na něco soustředit, nesmí být ničím rušena. Při absenci čtyřky se člověk musí naučit větší trpělivosti, toleranci a praktičnosti. Komu chybí pětka, má problémy s vytrvalostí a dotahováním věcí do konce. Chybějící šestka může naznačovat problémy s pamětí nebo odcizenost s jedním z rodičů atd.

Pokud je vypracovaná numerologická mřížka, zjistí se význam čísla dne narození a měsíce narození (význam měsíce narození viz. níže – „Význam jednotlivých čísel“). Každé číslo dne narození má jiný význam, číslo se v tomto případě neredukuje na jednu číslici, analyzuje se význam čísla v původním tvaru 1-31.

Uvádím pouze jednoslovnou charakteristiku jednotlivých čísel dne narození.

1. nezávislost12. všestrannost23. samostatnost
2. družnost13. zranitelnost24. přívětivost
3. kamarádství14. cílevědomost25. nenáročnost
4. vyrovnanost15. odvaha26. průraznost
5. vnímavost16. přímočarost27. svědomitost
6. harmonie17. zdatnost28. rozpornost
7. zkušenost18. odpovědnost29. nepřehlednost
8. rovnováha19. účastenství30. ráznost
9. uvážlivost20. intuice31. motivace
10. emocionální síla21. pochopení
11. citlivost22. vytrvalost

Následně se vypočte číslo roku narození. To vznikne součtem jednotlivých čísel obsažených v roce narození. Např. číslo roku 1985 je pět. 1985 = 1 + 9 + 8 + 5= 23 = 2 + 3 = 5. Význam čísel roků naleznete níže.

Druhý výpočet z data narození je výpočet životního čísla nebo také vibračního či osudového čísla. To zjistíme tak, že sečteme celé datum narození do jednoho čísla z rozmezí 1 – 9 (význam životních čísel viz. níže). Ukažme si to na příkladu osoby narozené např. 30. 4. 1980 = 3 + 0 + 4 + 1 + 9 + 8 + 0 = 25 = 2 + 5 = 7. Životní číslo této osoby je 7. Pro zkušené numerology je důležité nejen výsledné číslo, ale i křížový součet tj. mezisoučet, z kterého výsledné číslo vzniklo. V tomto případě je to číslo 25.

A co vše můžeme z data narození vyčíst? Je toho hodně: povahu člověka, jeho schopnosti, temperament, intelektuální a mentální potenciál, vztah k sexu, schopnost vyjadřovat pocity, kreativní schopnosti a představivost, zručnost, vytrvalost, jakým množstvím energie disponuje, schopnost koncentrace, vůdčí schopnosti, komunikativnost a mnoho dalšího.

Použitá literatura

  • František Krum – Základy numerologie – věštění z čísel a karet
  • Robin Steinová – Numerologie – čísla lásky
  • Anna Šanová – Velká kniha Numerologie – učebnice numerologie pro každého
  • Jules Silver – Numerologie – Magie a mystika čísel
  • Milan Walek – Numerologie v praxi – Tajná řeč čísel
  • Dawne Kovan – Tajemství numerologie
  • Robert Griesbeck – Učebnice numerologie – Esoterika a Astrologie v Numerologii
  • Jitka Kadlecová – Jméno a numerologie